Skip to content
Close
Terug naar vorige pagina

Privacyverklaring

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 67, 2594 AC te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Internationaal Perscentrum Nieuwspoort
Bezuidenhoutseweg 67
2594 AC  Den Haag
070-3469440  https://www.nieuwspoort.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Nieuwspoort verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens prive en werk
 • Bedrijfsnaam en functie
 • Telefoonnummer prive en werk
 • E-mailadres prive en werk
 • Pasfoto tbv Poorterschap : wegens toegangsverschaffing (verificatie) zichtbaar in ledenadministratie en kassasysteem.

Er hangen camera’s in de gang van Nieuwspoort ten behoeve van veiligheid van bezoekers, personeel en leden van Nieuwspoort. De beelden worden automatisch na vijf dagen overschreven.

Met toestemming van de organisatie mag er bij openbare bijeenkomsten in de zalen van Nieuwspoort beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt.  Bij het betreden van een openbare bijeenkomst in de zaal van Nieuwspoort, kan er dus materiaal met publiek zichtbaar worden gepubliceerd.  Bij de aanschaf van het ticket staat dit tevens aangegeven in de voorwaarden.

De besloten sociëteit van Nieuwspoort is een informele en exclusieve ontmoetingsplek voor Poorters / leden van Nieuwspoort.  In de besloten sociëteit geldt de Nieuwspoortcode en hebben alleen Poorters toegang.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via secretariaat@nieuwspoort.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Nieuwspoort verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Bij het indienen van een aanvraag voor het Poorterschap / lidmaatschap van Nieuwspoort
 • Bij het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Bij het verzenden van facturen naar onze Poorters / leden of aan bedrijven ivm zaalhuur
 • Bij het verwerken van een ticket besteld via onze site
 • Om te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Nieuwspoort verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals (personeels)gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Nieuwspoort neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Nieuwspoort) tussen zit. Nieuwspoort gebruikt beveiligde computerprogramma’s en –systemen.

Hoe lang bewaren persoonsgegevens

Nieuwspoort bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

PersoonsgegevensBewaartermijnReden
Poorters / leden gegevenslange termijnbelastingtechnische verplichting en vanwege dat Poorters vaak ‘terugkomen’ na een functiewijziging
Bedrijven contact gegevens7 jaarbelastingtechnische verplichting
Aanmeldingen nieuwsbrieftot wederopzeggingis aangemeld
Camerabeelden in gangna 5 dagen overschreveni.v.m. veiligheid
Ticketshop7 jaarbelastingtechnische verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Nieuwspoort verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers / verwerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Nieuwspoort blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwspoort gebruikt via de site www.nieuwspoort.nl slechts cookies die betrekking hebben op de veiligheid van de site en geen cookies voor marketingdoeleinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Nieuwspoort en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@nieuwspoort.nl. Voor verwijdering, dienen alle openstaande posten door u voldaan te zijn.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Nieuwspoort wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Nieuwspoort neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat via secretariaat@nieuwspoort.nl

Den Haag 25 mei 2018