Skip to content
Close
Terug naar vorige pagina

Oproep: voordrachten Prijs van het Vrije Woord 2022

Oproep tot voordrachten voor Prijs van het Vrije Woord 2022

De onafhankelijke jury van de Prijs van het Vrije Woord onder voorzitterschap van Egbert Myjer en met als overige juryleden Jeroen Smit, Lilian Gonçalves en Minka Nijhuis, roept eenieder op om vóór 18 december 2021 potentiële laureaten aan te dragen voor deze belangwekkende prijs.

De onafhankelijke jury is benoemd door het bestuur van het Nieuwspoort Comité Prijs van het Vrije Woord onder leiding van voorzitter Inge Brakman en de medebestuursleden Han Polman, Roderik Potjer en Gérald Rensink. Het bestuur werkt bij deze prijs ook samen met de Roosevelt Foundation.

De Prijs van het Vrije Woord wordt eens in de vijf jaar door Nieuwspoort toegekend aan een persoon, een groep van personen of een organisatie die zich heeft onderscheiden door zijn/haar activiteiten op het terrein van de mensenrechten, de verspreiding en/of bescherming van het vrije woord uitdrukkelijk daarbij inbegrepen, in Nederland, Europa of op wereldniveau. Bedoeld wordt het vrije woord zoals belichaamd in de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, zoals neergelegd in de Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden en diverse internationale verdragen.

De Prijs bestaat uit een kunstzinnige verbeelding van het Vrije Woord, een bedrag van €5.000, een oorkonde en zal in april 2022 worden uitgereikt. Nieuwspoort bestaat in 2022 zestig jaar.

Eerdere laureaten

In 2007 werd de Prijs van het Vrije Woord voor het eerst, tijdens het 45-jarig jubileum van Nieuwspoort, uitgereikt aan mr. Max van der Stoel, minister van Staat en oud-minister van Buitenlandse Zaken voor zijn inspanningen voor vrede en veiligheid en zijn grote internationale staat van dienst op het gebied van mensenrechten. In 2012 werd de Prijs van het Vrije Woord postuum toegekend aan Hans Verploeg, groot voorvechter van de persvrijheid en medeoprichter van Free Voice en Press Now. Hij zette hij zich actief in voor vervolgde vakgenoten in landen waar er een ‘Prijs’ staat op het Vrije Woord. En in 2017 werd de Prijs uitgereikt aan Minka Nijhuis. Zij deed destijds al meer dan 25 jaar verslag vanuit conflictgebieden voor onder andere Trouw, NRC/Handelsblad, Vrij Nederland en De Groene Amsterdammer. Zij berichtte de afgelopen jaren over oorlogen in Cambodja, Birma, Oost-Timor, Irak, Afghanistan en Syrië. In haar werk laat ze vooral zien hoe burgers het slachtoffer zijn van oorlogen en dictaturen en brengt ze hun leven in kaart met nadrukkelijk oog voor het Vrije Woord.

Waarom de Prijs van het Vrije Woord

Nieuwspoort is op 5 maart 1962 opgericht als ontmoetingsplaats voor informatie-uitwisseling en nieuwsverwerking. Tegelijkertijd is Nieuwspoort bij uitstek een (maatschappelijk) debatcentrum waar politici, journalisten, overheid en belangenbehartigers graag de degens kruisen. Hierbij staat het vrije woord hoog in haar vaandel. Op 4 mei, als in Nieuwspoort al degenen en in het bijzonder journalisten, herdacht worden die in de bezettingstijd het leven lieten voor de vrijheid van meningsuiting staan we uitvoerig stil bij het vrije woord. Het vrije woord is niet vanzelfsprekend en het vrije woord verdient het om regelmatig bij stil te staan, er aandacht voor te vragen en er in vrijheid over te discussiëren.

Het is een fundamenteel mensenrecht om het vrije woord te mogen en kunnen voeren. Franklin Roosevelt noemde het niet voor niets als één van de Vier Vrijheden: ‘Freedom of speech for all’. De vier vrijheden (vrijheid van meningsuiting, godsdienstvrijheid, vrijwaring van gebrek en vrijwaring van vrees) zijn daarna opgenomen in de preambule van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: de komst van een wereld waarin de mensen vrijheid van meningsuiting en geloof zullen genieten, en vrij zullen zijn van vrees en gebrek, is daarin verkondigd als het hoogste ideaal van ieder mens. Een samenleving zonder het vrije woord is geen vrije samenleving. Wie opkomt voor het vrije woord draagt ook bij aan een samenleving waarin erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld.

U kunt uw potentiële laureaat aanmelden vóór 18 december 2021, 12.00 uur via een emailbericht aan het secretariaat@nieuwspoort.nl. Wilt u in deze email de naam, de functie van de potentiële laureaat noemen en de voordracht kort schriftelijk onderbouwen (max. 100 woorden). De jury neemt de naam mee in hun afweging aan wie de Prijs wordt toegekend. Over de toekenning van deze Prijs wordt door de jury niet gecorrespondeerd.